Obchodní podmínky

Expansia s.r.o.                                                                                                                                                                   

Obchodní podmínky pro Smlouvu o tvorbě a provozu internetových stránek

platné od 1.2.2012 (dále jen „Obchodní podmínky“)

 

Článek 1 Úvodní ustanovení

1.1.        Smlouva o tvorbě a provozu internetových stránek (dále jen “Smlouva“) je uzavřena podpisem obou účastníků, tedy osoby pověřené jednat za společnost Expansia s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) a osoby, vystupující na straně Zákazníka (dále jen „Zákazník“) nebo pověřeným zástupcem Zákazníka. Počátek účinnosti Smlouvy se shoduje se dnem podpisu Poskytovatele a Zákazníka (dále jen „účastníci“), uvedeným ve Smlouvě.

1.2.        Veškeré dodatky a změny týkající se této smlouvy musí být sjednány písemně dohodou smluvních stran, s výjimkou jednostranných právních úkonů, jež Obchodní podmínky, smlouva nebo platný právní předpis vyhrazují jedné straně.

Článek 2 Doba platnosti Smlouvy

2.1.          Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, činí doba platnosti 1 rok od uzavření Smlouvy.

2.2.          Neoznámí-li některý z účastníků Smlouvy druhému účastníku písemně nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby platnosti smlouvy dle čl. 2.1. Obchodních podmínek, že na jejím ukončení trvá (podá výpověď Smlouvy), Smlouva se automaticky prodlužuje o dalších 12 měsíců. Smlouva se takto prodlužuje i opakovaně.

2.3.          Počátkem platnosti prodloužené smlouvy se rozumí den, který se shoduje číslem dne a měsíce podle data uzavření Smlouvy.

Článek 3 Ukončení Smlouvy

3.1.          Smlouvu lze ukončit způsobem uvedeným v čl. 2.2. Obchodních podmínek nebo

některým ze způsobů uvedených v tomto článku Obchodních podmínek. V okamžiku ukončení smlouvy dojde k ukončení provedení závazku Poskytovatele podle čl. 1.1. Smlouvy (dále jen „služby Poskytovatele“), pokud se účastníci nedohodli jinak.

3.2.          Poskytovatel může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností v případě, že dojde k ukončení provozu internetových stránek podle čl. 5.2. Obchodních podmínek nebo při přerušení provozu internetových stránek či zastavení přístupu k e-mailovému účtu podle čl. 6.3. Obchodních podmínek. Poskytovatel si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět s okamžitou účinností do 35 dnů od podpisu smlouvy, a to bez udání důvodu, zejména však v případech, kdy Zákazník jedná v rozporu se smluvními závazky, následně je povinen bezodkladně vrátit Zákazníkovi jím zaplacenou úhradu za služby Poskytovatele.

Článek 4 Předmět závazku Poskytovatele

4.1.      Služby Poskytovatele jsou prováděny Poskytovatelem na jeho náklad a nebezpečí ve sjednané době. Není – li doba k provedení závazku Poskytovatele výslovně sjednána, je povinen svůj závazek provést v době přiměřené s přihlédnutím k povaze a rozsahu služeb objednaných Zákazníkem.

4.2.      Poskytovatel bude zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb Zákazníkovi, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Zákazníkovi způsobit škodu – zejména se poskytovatel zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se klientů Zákazníka. Poskytovatel není oprávněn zasahovat a nahlížet do elektronické pošty Zákazníka. Ustanovení předchozích vět se nevztahuje na případy,  kdy má Poskytovatel povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem. V případech nutných zásahů do dat Zákazníka je Poskytovatel povinen provedení zásahu neprodleně oznámit Zákazníkovi.

4.3.      Poskytovatel je povinen vytvořit internetové stránky s obsahem, který bude vycházet z podkladů dodaných Zákazníkem podle čl. 1.3. Smlouvy. V případě, že podklady nebudou Poskytovateli dodány ve lhůtě do 10 dnů podle čl. 1.3. Smlouvy, Poskytovatel má právo zprovoznit internetové stránky bez obsahu (textů a obrázků). Tímto Zákazník neztrácí nárok požádat Poskytovatele po dobu 1 roku od uzavření Smlouvy o uveřejnění obsahu na internetových stránkách, pokud současně předloží potřebné podklady. Poskytovatel je povinen zprovoznit internetové stránky pod doménou, na které se se Zákazníkem dohodli, pokud se jedná o doménu, kterou již má Zákazník v držení, je zákazník povinen zajistit převod domény pod správu Poskytovatele nebo k tomu poskytnout potřebnou součinnost. Pokud tak Zákazník neučiní, je Poskytovatel oprávněn zprovoznit stránky pod doménou resp. internetovou adresou, kterou sám určí.

4.4.      Poskytovatel zprovozní internetové stránky nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro dodání podkladů Zákazníkem.

4.5.      Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel má právo požadovat úhradu ceny dle čl. 2.1. Smlouvy také v případě, že internetové stránky budou zprovozněny bez obsahu, ve smyslu čl. 4.3. Obchodník podmínek.

Článek 5 Platební podmínky

5.1.      Zákazník uhradí cenu dle čl. 2.1. Smlouvy bezhotovostně s tím, že řádné účetní doklady budou Zákazníkovi vystaveny po zaplacení celé této ceny.

5.2.      Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou ceny dle čl. 2.1. Smlouvy, přičemž za prodlení Zákazníka se považuje také prodlení s úhradou části této ceny, je Zákazník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je den odepsání částky z účtu plátce ve prospěch Poskytovatele při placení prostřednictvím banky. Je-li Zákazník v prodlení s platbou ceny nebo její části déle než 20 dní, je poskytovatel oprávněn ukončit provoz stránek a poskytování souvisejících služeb. Povinnost úhrady služeb dle článku II. smlouvy tímto není dotčena.

5.3.      Poskytovatel má právo vůči Zákazníkovi požadovat poplatek ve výši 850 Kč za zaslání každé upomínky o zaplacení služeb; to neplatí pro odeslání první upomínky.

Článek 6 Obsah internetových stránek

6.1.      Zákazník odpovídá za informace a materiály, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím internetových stránek . Zákazník se zavazuje zajistit, aby obsah nebo jakákoliv část webové prezentace nebyly v rozporu s právními předpisy ČR, oprávněnými zájmy nebo platnými závazky Poskytovatele nebo v rozporu s dobrými mravy a obchodními zvyklostmi. Zákazník nezneužije služby poskytovatele k uchovávání, prezentaci nebo přenosům informací, které by ohrožovaly bezpečnost státu, jiný veřejný zájem nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Zákazník se zavazuje, že prostřednictvím stránek či emailu nebude prezentovat či šířit informace obsahující sexuální tématiku, násilí v jakékoli podobě a jiné informace v rozporu s dobrými mravy. Rovněž odkazy (link) na takové informace a materiály jsou zakázány.

6.2.      Zákazník není oprávněn prostřednictvím svého e-mailového účtu provozovaného v rámci provozu serveru rozesílat třetím stranám nevyžádané informace, nevyžádanou hromadnou poštu („spam“) nebo provádět jinou činnost, kterou by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval jejich práva, nebo nabízet poštovní schránky formou tzv. freemailu. Poskytovatel je oprávněn v případě zjištění zamezit provozu e-mailového účtu.

6.3.      Poskytovatel si vyhrazuje právo přerušit provoz internetových stránek nebo zastavit přístup k e-mailovému účtu, poruší-li zákazník některé z ustanovení bodu 6 Obchodních podmínek a nezdrží-li se závadné činnosti do 3 dnů po obdržení písemné či ústní výzvy poskytovatele na odstranění závadného stavu. Zákazník odpovídá za škodu vzniklou poskytovateli i třetím osobám v důsledku porušení uvedených ustanovení.

Článek 7 Právní vztahy k předmětu závazku Poskytovatele

7.1.      Zákazník se stává vlastníkem obsahu internetových stránek – textů, obrázků atd. nikoliv softwaru a designu. Zákazník za vytvoření internetové prezentace vytvořené Poskytovatelem zaplatí sjednanou cenu, po zaplacení se Zákazník stává vlastníkem obsahu (textů, obrázků, videí, atd., které dodal) včetně autorských práv s tímto spojených.

7.2.      Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Zákazník užíváním názvu domény, která je již chráněna jako obchodní jméno, jako ochranná známka nebo jiným způsobem chráněna.

7.3.      Majitelem doménového jména resp. práv k němu se stává Zákazník. Pro účely registrace doménového jména je Zákazník povinen předložit poskytovateli úplné a pravdivé informace a za tyto informace uvedené v žádosti o registraci domény zákazník odpovídá.

Článek 8 Odpovědnost za škodu

8.1.      Poskytovatel je odpovědný za škodu jím způsobenou pouze do výše sjednané ceny podle čl. 2.2. Smlouvy, která by měla být poměrně uhrazena za dobu provozu internetových stránek, kdy byla Zákazníkovi způsobena Poskytovatelem škoda. Dobou provozu se rozumí také doba, kdy internetové stránky měly být v provozu.

8.2.      Poskytovatel v poměrné části, v rozsahu svého zavinění, maximálně však ve výši podle věty první čl. 8.1. Obchodních podmínek, odpovídá za škodu v případě výpadku či servisní odstávky serveru, kde je provozován software, a to pouze v případě, že je delší než 8 hodin. Poskytovatel odpovídá za škodu ve výše uvedených v případech, pokud neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

Článek 9 Souhlas se zpracováním údajů

9.1.      Zákazník bere na vědomí, že produkty Poskytovatele jsou veřejnými seznamy a souhlasí s tím, že zveřejněné údaje získané z podkladů předložených Zákazníkem budou považovány za oprávněně zveřejněné včetně zveřejnění prostřednictvím elektronických médií. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů je Poskytovatel správcem údajů poskytnutých Zákazníkem. Zákazník uzavřením Smlouvy uděluje Poskytovateli souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely oprávněného zveřejňování ve všech produktech nabízených Poskytovatelem, k uplatňování práv Poskytovatele souvisejících s pohledávkami, a to i po skončení smluvního vztahu, to vše na dobu 5 let od poskytnutí těchto osobních údajů Zákazníkem Poskytovateli. Zákazník dále souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn po dobu 5 let od poskytnutí údajů Zákazníkem tyto údaje předávat jiným správcům (třetím osobám), a že tito správci jsou oprávněni údaje zpracovávat pro stejné účely, ve stejném rozsahu a po stejnou dobu jako Poskytovatel. Kompletní seznam těchto správců je k dispozici v sídle Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn při zpracování údajů Zákazníka, včetně možných osobních údajů, využívat třetí osoby – zpracovatele dle svého výběru, se kterými Poskytovatel vstoupí do smluvního vztahu. Kompletní seznam těchto zpracovatelů je k dispozici v sídle Poskytovatele. Osobní údaje budou zpracovávány elektronicky. Zákazník byl seznámen s informacemi a svými právy v rozsahu dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., tedy zejména s tím, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, že má v souladu se zákonem právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu.

9.2.      Zákazník souhlasí s opakovaným zveřejňováním svých identifikačních, kontaktních a dalších údajů sdělených Poskytovateli ve Smlouvě i v dalších produktech a službách vydávaných a/nebo poskytovaných Poskytovatelem a spřízněnými společnostmi ve formě bezplatného záznamu i v případě, že nebude uzavřena na takové zveřejnění smlouva. Zákazník je oprávněn kdykoliv tento souhlas doporučeným dopisem adresovaným Poskytovateli odvolat. Formu prezentace bezplatného záznamu v rámci daného produktu či služeb určí Poskytovatel, případně spřízněná společnost. Poskytovatel je oprávněn nevyužít svého práva na zveřejnění bezplatného záznamu zákazníka.

9.3.      Zákazník souhlasí s tím, že uveřejnění v produktech a prostřednictvím služeb nabízených Poskytovatelem umožňuje vyhledání jeho identifikačních, kontaktních a jiných údajů předaných Poskytovateli na základě smlouvy dle jakéhokoli zadaného vstupního údaje (dostatečně určujícího pro vyhledání kontaktu).

9.4.      Souhlasy zákazníka dle čl. 9 Obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po skončení platnosti smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

9.5.      V případě, že smlouvu podepíše za Zákazníka osoba, jež není statutárním orgánem zákazníka (tj. není oprávněna jednat za zákazníka podle výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku nebo jiného registru – dále jen „zástupce“), uplatní se na tohoto zástupce ustanovení uvedené v tomto článku Obchodních podmínek. Zástupce podpisem této smlouvy

a) potvrzuje, že (i) je oprávněn uzavřít (podepsat) za Zákazníka smlouvu s Poskytovatelem za podmínek sjednaných ve smlouvě a (ii) uzavírá smlouvu jménem a na účet Zákazníka a

b) uděluje Poskytovateli jako správci osobních údajů souhlas ke zpracování svých osobních údajů uvedených ve smlouvě (v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo) pro účely plnění smlouvy a uplatňování práv Poskytovatele souvisejících s pohledávkami, a to i po skončení smluvního vztahu, to vše na dobu 5 let od poskytnutí těchto osobních údajů zástupcem Zákazníka. Zástupce dále souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn po dobu 5 let od poskytnutí osobních údajů zástupci Poskytovatele tyto osobní údaje předávat jiným správcům (třetím osobám), a že tito správci jsou oprávněni osobní údaje zpracovávat pro stejné účely, ve stejném rozsahu a po stejnou dobu jako Poskytovatel. Kompletní seznam těchto správců je k dispozici v sídle Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn při zpracování osobních údajů zástupce využívat třetí osoby – zpracovatele dle svého výběru, se kterými Poskytovatel vstoupí do smluvního vztahu. Kompletní seznam těchto zpracovatelů je k dispozici v sídle Poskytovatele. Osobní údaje budou zpracovávány elektronicky. Zástupce prohlašuje, že byl seznámen s informacemi a svými právy v rozsahu dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., tedy zejména s tím, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, že má v souladu se zákonem právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu.

Článek 10 Závěrečná ustanovení

10.1.        Poskytovatel si vyhrazuje právo informovat současné zákazníky emailovou korespondencí o novinkách související se službami

10.2.        Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb  v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení atd.) a v případě neoprávněného zásahu třetích osob do systémů poskytovatele či jeho dodavatelů.

10.3.        Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz stránek, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb. Je-li to možné, informuje poskytovatel Zákazníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení provozu serveru s dostatečným předstihem.

10.4.        Užívání služby se řídí právním řádem České republiky.

10.5.        Účastníci Smlouvy se dohodli, že veškeré spory mezi nimi (dále jen „spor mezi účastníky“) budou řešeny především smírnou cestou. Účastníci smlouvy se dohodli, že nepodaří-li se spory mezi účastníky vyřešit smírně, budou tyto spory rozhodovány ve smyslu zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů před rozhodcem JUDr. Tomášem Ševcem, advokátem, se sídlem Holečkova 29/657, 150 00 Praha 5 – Smíchov (dále jen „rozhodce“). Rozhodčí řízení bude zahájeno podáním žaloby k rozhodci s tím, že rozhodčí řízení bude probíhat na základě písemných podkladů a vyjádření stran. Ústní jednání bude nařízeno jen v případě, bude-li to rozhodce považovat za nezbytné. Náklady rozhodčího řízení (odměnu rozhodce a náklady úspěšné strany) je povinna hradit za použití příslušných ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu strana neúspěšná ve sporu. Odměna rozhodce představuje základní sazbu ve výši 2.000,- Kč, která je splatná při podání rozhodčí žaloby, poštovní poukázkou adresovanou rozhodci nebo úhradou na bankovní účet rozhodce a vedlejší odměna 1.000,- Kč za každé uskutečněné jednání ve věci, která bude splatná výše uvedenými způsoby, ve lhůtě do 3 dnů od dne, kdy se uskutečnilo jednání. Kromě odměny má Rozhodce nárok na náhradu hotových výdajů (především na poštovné a cestovní výdaje), které mu vzniknou v průběhu rozhodčího řízení. Veškerá výše uvedená plnění budou uhrazena spolu s příslušnou DPH. Rozhodce má právo žalobní návrh odmítnout v případě, že neobdrží poštovní poukázku k výplatě odměny do 10 dnů od doručení žalobního návrhu nebo pokud nebude ve stejné lhůtě odměna připsána na účet rozhodce. Odmítnutím žalobního návrhu Rozhodcem se tato rozhodčí doložka ruší a pro rozhodování sporů mezi účastníky je tak dána pravomoc obecných soudů České republiky.

10.6.        Účastníci Smlouvy berou na vědomí, že rozhodčí doložka podle čl. 10.5. Obchodních podmínek se ruší také podáním žaloby pro uplatnění nároku ze sporu mezi účastníky k obecnému soudu České republiky.

10.7.        V případě, že některá část těchto Obchodních podmínek bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným řádem, ostatní ustanovení Obchodních podmínek zůstávají nadále v platnosti

10.8.        Za den doručení písemnosti některému z účastníků se považuje 3. den ode dne, kdy byla písemnost předána provozovateli poštovních služeb (nebo dnem doručení do datové schránky).

10.9.        Poskytovatel je oprávněn v závislosti od změn příslušných právních předpisů nebo své obchodní politiky nebo na základě rozhodnutí Poskytovatele změnit nebo nahradit Obchodní podmínky. Tuto změnu Poskytovatel zveřejní ve svých obchodních prostorech a na webové stránce www.expansia.eu/op spolu s určením platnosti a účinnosti, přičemž zveřejnění Poskytovatel zajistí nejpozději v den účinnosti změny. Pokud Zákazník nesouhlasí se změnou Obchodních podmínek, je povinen svůj nesouhlas písemně oznámit nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti změny Obchodních podmínek.